­
Praktijk Sterrenkind

Privacy Verklaring

Coby de Jong, namens Praktijk Sterrenkind, gevestigd aan de Groot Hertoginnelaan 249, 2517 ET Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In het verwerken van de persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het versturen van de nieuwsbrief wordt zij geassisteerd door haar partner Menno Swaak. Hij helpt Coby de Jong bij het maken en verzenden van de nieuwsbrief en het verwerken van de persoonsgegevens van deelnemers aan de aktiviteiten van praktijk Sterrenkind.

Contactgegevens
http://www.sterrenkind.com
http://www.spirituelepedagogiek.nl
Groot Hertoginnelaan 249
2517 ET Den Haag
+31703657267 / mobiel +31649873951

Functionaris Gegevensbescherming
Coby de Jong is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Sterrenkind.
Zij is te bereiken via

Persoonsgegevens die wij verwerken
Coby de Jong verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
In ons adressenbestand bevinden zich ook persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar. Deze gegevens zijn door de ouders van de minderjarige door deouders aan ons verstrekt.
Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Coby de Jong verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Coby de Jong verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Coby de Jong neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van praktijk Sterrenkind) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Praktijk Sterrenkind bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens

Bewaartermijn

Reden

Naam, adres, woonplaats

wettelijke bewaartermijn

wettelijke verplichting

emailadres

zo lang als nodig

praktische bedrijfsvoering

telefoonnummer

zo lang als nodig

praktische bedrijfsvoering

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk Sterrenkind verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Coby de Jong blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk Sterrenkind gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Coby de Jong en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Coby de Jong wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Coby de Jong neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via

­